تاثیر رسوب بر مصرف گاز و انرژی چقدر است؟

93827اگر مبدل شما رسوب گرفته باشد بدلیل اینکه دستگاه برای رسیدن به دمای مشخص شده از تمام توان خود استفاده میکند میزان مصرف گاز نیز باتبع آن افزایش می یابد و انرژی بیشتری را برای گرم نگهداشتن آب مصرف میکند.

مطالب مرتبط