خرابی های متداول پکیج شامل چه مواردی است و بیشتر کدام قطعات آن آسیب می بیند؟

رسوب گرفتی باعث خرابی مبدل

مبدل

خرابی منبع

منبع

همچنین پمپ پکیج

پمپ پکیج

میگردد و قطعاتی همچون فن و دیگر قطعات آن عمر بیشتری نسبت به موارد یاد شده دارند.

مطالب مرتبط