اسید شویی پکیج

حداقل دستمزد برای سرویس پکیج از ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان شروع میشود که فقط جهت تشخیص عیب دستگاه است نه تعمیر پکیج.

pay-cashدر صورتی که اگر تعمیرکار شروع به تعمیر پکیج کند حداقل هزینه ۲۰۰ هزار تومان است که رسوب شویی ساده با اسید است و اگر بدلیل تجمع رسوب قطعات دیگر پکیج خراب شده باشد هزینه تعویض آنها به مبلغ فوق اضافه می شود

مطالب مرتبط